THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Văn bản
Công bố thông tin về việc thay đổi tên miền website
04/12/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông ĐHĐCD bất thường năm 2020
28/08/2020
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
28/08/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ
31/07/2020
DS cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
28/07/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Trường Kỹ – Thanh viên HĐQT
20/07/2020
CBTT ky HD kiem toan 2020_signed
02/07/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Minh Phương
28/05/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Trường Kỹ
29/04/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi mẫu dấu
28/04/2020
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 09
24/04/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Minh Phượng
22/04/2020
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên Công ty, bổ sung ngàng nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty
17/04/2020
Công văn đồng ý gia hạn thời gian công bố BCTC các quý năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
17/04/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2019
11/04/2020
Thay đổi Chủ tịch HĐQT
11/04/2020
Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024
11/04/2020
CBTT bầu chủ tịch HĐQT, trưởng BKS
11/04/2020
Danh sách đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Pacific Dinco nhiệm kỳ 2020 – 2024
07/04/2020
Danh sách đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần Pacific Dinco nhiệm kỳ 2020 – 2024
07/04/2020