Tin tức cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v ký hợp đồng kiểm toán 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Nghị quyết về phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức". Vui lòng xem file tại đây. 
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017". Vui lòng xe, file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Vui lòng xem file tại đây.
- Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting 2017. Please download here.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.- Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017. Vui lòng xem file
-Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn UBCK chấp nhận gia hạn thời gian công bố BCTC 2017". Vui lòng xem file tại đây.
-Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo thường niên năm 2016". Vui lòng xem file tại đây.