Tin tức cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016" . Vui lòng xem file đính kèm tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo về việc không tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016". Vui lòng xem file tại đây. 
Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Thư chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC quý II/2015. Vui lòng xem file đính kèm tại đây.
Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng            1.     
Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ. Vui lòng xem file tại đây.
- Pacific DINCO Corp would like to publish "Signing audit contract" Report. Please click here for details.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố bản thông báo "Ký hợp đồng kiểm toán". Vui lòng xem chi tiết tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố thông báo "Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016". Vui lòng xem file tại đây.
- Notify of the last registration day for attending the Extraordinary Shareholder Meeting 2016. Please click here to view details.