Tin tức cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông. Vui lòng xem file tại đây.
- Management Report 2015. Please download here.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2015. Vui lòng xem flie tại đây.
- Policy Statements 2015. Please click here for details.- Consolidated financial statements 2015. Please click here for details.- Finacial statements 2015.
- Consolidated Financial Statements 2014. Please click here for details.- Financial Statements 2014. Please click here for details.
- Financial Statements 2013. Please click here for details.
- Financial Statements 2012. Please click here for details
- Financial Statements 2011. Please click here for details
- Financial Statements 2010. Please click here for details.
- 9 months sale results 2015. Please click here for details