Tin tức cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v thay đổi mẫu dấu". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v thay đổi số cổ phần lưu hành". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn UBCK v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 của PDB". Vui lòng xem file tại đây.
Công ty CP Pacific Dinco trân trọng công bố thông tin "Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức". Vui lòng xem tại đây
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2017. Vui lòng xem file tại đây
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2016". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v ký hợp đồng kiểm toán 2017". Vui lòng xem file tại đây.