Tin tức cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo quản trị năm 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu". Vui lòng xem file tại đây.
- Official dispatch of changing company seal
- Change of Business registration certificate
- Management Report 2017 - semiannual
- Report of Issuing stock dividend
- Annual Report 2016
- Management Report 2016
PDB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung thay đổi lần thứ 1 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số