Tin tức cổ đông

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2017. Vui lòng xem file tại đây
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2016". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v ký hợp đồng kiểm toán 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Nghị quyết về phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức". Vui lòng xem file tại đây. 
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017". Vui lòng xe, file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Vui lòng xem file tại đây.
- Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting 2017. Please download here.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2017". Vui lòng xem file tại đây.