Tin tức cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Vui lòng xem file tại đây.
- Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting 2017. Please download here.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.- Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017. Vui lòng xem file
-Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn UBCK chấp nhận gia hạn thời gian công bố BCTC 2017". Vui lòng xem file tại đây.
-Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo thường niên năm 2016". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Bản báo cáo quản trị năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin công bố báo cáo danh sách cổ đông lớn. Vui lòng xem file tại đây.