Tin tức cổ đông

- Annual Report 2016
- Management Report 2016
PDB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung thay đổi lần thứ 1 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số
- Audited Financial Statements 2017- first quarter.- Consolidated audited Financial Statements 2017- first quarter.- Audited Financial Statements 2017- second quarter.- Consolidated audited
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v thay đổi mẫu dấu". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v thay đổi số cổ phần lưu hành". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn UBCK v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 của PDB". Vui lòng xem file tại đây.
Công ty CP Pacific Dinco trân trọng công bố thông tin "Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức". Vui lòng xem tại đây