Tin tức cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.- Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2017. Vui lòng xem file
-Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn UBCK chấp nhận gia hạn thời gian công bố BCTC 2017". Vui lòng xem file tại đây.
-Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo thường niên năm 2016". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Bản báo cáo quản trị năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin công bố báo cáo danh sách cổ đông lớn. Vui lòng xem file tại đây.
Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xịn trân trọng công bố" Công văn UBCK Nhà nước chấp thuận gia hạn BCTC hợp nhất quý III và quý IV". Vui lòng xem file tại đây.