Tin tức cổ đông

- Official dispatch of changing company seal
- Change of Business registration certificate
- Management Report 2017 - semiannual
- Report of Issuing stock dividend
- Annual Report 2016
- Management Report 2016
PDB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung thay đổi lần thứ 1 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số
- Audited Financial Statements 2017- first quarter.- Consolidated audited Financial Statements 2017- first quarter.- Audited Financial Statements 2017- second quarter.- Consolidated audited
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v thay đổi mẫu dấu". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh". Vui lòng xem file tại đây.