Tin tức cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo danh sách cổ đông lớn". Vui lòng xem file tại đây
- Management Report 2017. Please click here to view details.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo quản trị năm 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu". Vui lòng xem file tại đây.
- Official dispatch of changing company seal
- Change of Business registration certificate
- Management Report 2017 - semiannual
- Report of Issuing stock dividend