Tin tức cổ đông

-Documents of the Annual General Meeting 2018- Supplementary Documents of the Annual General Meeting 2018.
- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018.- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 bổ sung.
- Notice of the Annual Shareholder General Meeting 2018- Letter of Attorney
- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Vui lòng xem file tại đây- Giấy ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Vui lòng xem file tại đây
- Công ty CP Pacific DINCO trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2017. Vui lòng xem file đính kèm tại đây
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo danh sách cổ đông lớn". Vui lòng xem file tại đây
- Management Report 2017. Please click here to view details.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo quản trị năm 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung. Vui lòng xem file tại đây.