Tin tức cổ đông

- Công văn công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2018. Vui lòng xem file tại đây.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2017
- Báo cáo tài chính quý 01.2018 của công ty mẹ- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01.2018- Báo cáo tài chính quý 02.2018 của công ty mẹ- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02.2018- Báo cáo tài chính bán
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2018". Vui lòng xem file tại đây.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018- Báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
-Documents of the Annual General Meeting 2018- Supplementary Documents of the Annual General Meeting 2018.
- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018.- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 bổ sung.
- Notice of the Annual Shareholder General Meeting 2018- Letter of Attorney
- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Vui lòng xem file tại đây- Giấy ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Vui lòng xem file tại đây
- Công ty CP Pacific DINCO trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2017. Vui lòng xem file đính kèm tại đây