Tin tức cổ đông

- Báo cáo tài chính năm 2013. Vui lòng xem file tại đây.
- Báo cáo tài chính năm 2012. Vui lòng xem file tại đây.
- Báo cáo tài chính năm 2011. Vui lòng xem file tại đây.
- Báo cáo tài chính năm 2010. Vui lòng xem file tại đây
Công ty Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015". Vui lòng xem file tại đây
Công ty Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015". Vui lòng xem file tại đây.
 BÊTÔNG DINCO (PDB) – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015Ngay trong 9 tháng đầu năm, Bêtông DINCO đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, với đa số
Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt". Vui lòng tải file tại đây
Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt". Vui lòng tải file tại đây
Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan tới cổ đông nội bộ". Vui lòng tải file tại đây.