Tin tức cổ đông

- Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting 2016. Please download here
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.Công văn chấp thuận gia hạn Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng  Công bố thông tin trong 24h: Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2015 sau kiểm toán- PDB. Vui lòng xem file tại đây
- Pacific DINCO would like to publish Notify the sharehoder of the registration deadline to implement the right of attending annual shareholder meeting. Please view details here.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông. Vui lòng xem file tại đây.
- Management Report 2015. Please download here.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2015. Vui lòng xem flie tại đây.
- Policy Statements 2015. Please click here for details.- Consolidated financial statements 2015. Please click here for details.- Finacial statements 2015.
- Consolidated Financial Statements 2014. Please click here for details.- Financial Statements 2014. Please click here for details.
- Financial Statements 2013. Please click here for details.