Tin tức cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Bản báo cáo quản trị năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin công bố báo cáo danh sách cổ đông lớn. Vui lòng xem file tại đây.
Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn". Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xịn trân trọng công bố" Công văn UBCK Nhà nước chấp thuận gia hạn BCTC hợp nhất quý III và quý IV". Vui lòng xem file tại đây.
    1.    Cá nhân/tổ chức đầu tư:·      Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:      -   Họ và tên: PETER ERIC DENNIS   
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016". Vui lòng xem file đính kèm tại đây
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016" . Vui lòng xem file đính kèm tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo về việc không tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016". Vui lòng xem file tại đây.