Tin tức cổ đông

- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bổ sung
- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế
- Audited Financial Statements 2018 -first quarter- Consolidated Audited Financial Statements 2018 -first quarter- Audited Financial Statements 2018 -second quarter-
- Báo cáo danh sách cổ đông lớn 2018.
- Báo cáo quản trị năm 2018.
- Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
- Công văn hủy Thông báo số 655/2018/TB-PDB
- Báo cáo danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018.
- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018