Tin tức cổ đông

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi cổ tức năm 2018
- Công văn hủy Thông báo số 655/2018/TB-PDB
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2018
- Báo cáo danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018.
- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
- Công văn công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2018. Vui lòng xem file tại đây.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2017
- Báo cáo tài chính quý 01.2018 của công ty mẹ- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01.2018- Báo cáo tài chính quý 02.2018 của công ty mẹ- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02.2018- Báo cáo tài chính bán
- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn gia hạn thời gian công bố BCTC quý năm 2018". Vui lòng xem file tại đây.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018- Báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018