Tin tức cổ đông

- Quyết định v/v thành lập chi nhánh Công ty CP Pacific DINCO tại Quảng Ngãi
- Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019
- Công văn v/v gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý I/2019
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo thường niên năm 2018
- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bổ sung
- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Quyết định v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế
- Audited Financial Statements 2018 -first quarter- Consolidated Audited Financial Statements 2018 -first quarter- Audited Financial Statements 2018 -second quarter-
- Báo cáo danh sách cổ đông lớn 2018.