Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018

- Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Vui lòng xem file tại đây

- Giấy ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Vui lòng xem file tại đây