Thông tin tài chính năm 2016

 • Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Công văn chấp thuận gia hạn Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Công văn chấp thuận gia hạn Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên của công ty mẹ năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cào tài chính riêng quý 3 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính riêng năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Vui lòng xem file tại đây.