Thông tin tài chính năm 2015

- Báo cáo thường niên năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015. Vui lòng xem flie tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.

- Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2015. Vui lòng xem file tại đây.