Thông số tài chính

BIỀU ĐỒ TÀI CHÍNH

BIỂU ĐỒ KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG TỪNG THÁNG CỦA NĂM 2016 VÀ 2017