Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông. Vui lòng xem file tại đây.