Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2017