Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2019