Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019