Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015". Vui lòng tải file tại đây.