Thông báo chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký". Vui lòng tải file tại đây