Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019