Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán". Vui lòng tải file tại đây