Nghị quyết HĐQT v/v thành lập chi nhánh Công ty CP Pacific DINCO tại Quảng Ngãi