Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu". Vui lòng xem file tại đây.