Xí nghiệp Xây lắp 3

2)      Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược GMP

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược GMP

- Chủ đầu tư : Công ty CP Dược phẩm Danapha

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy cao su Đà Nẵng 1

- Chủ đầu tư : Công ty CP Cao su Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

3)      The Furama Resort

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược GMP

- Chủ đầu tư : Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ

Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược GMP
Nhà máy Cao su Đà Nẵng 1
The Furama Resort