Tổng Công ty 789-Bộ Quốc Phòng

Nhà làm việc cơ quan Quốc hội tại Đà Nẵng

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà làm việc cơ quan Quốc hội tại Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Văn phòng Quốc hội

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

Tổng Công ty 789-Bộ Quốc Phòng