Licogi 20

1)      Capital Square

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Capital Square

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Vina Capital

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

Capital Square