Licogi 18.3

1)      Chung cư Hòa Minh

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Chung cư Hòa Minh 

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.500.000.000 VNĐ

Licogi 18.3