Le Meridian Resort

1)      Le Meridian Resort

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Le Meridian Resort 

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ 

3)      Nhà máy Hydra Việt Nam

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy Hydra Việt Nam 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Hydra-Cộng hòa Czech

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ

2)      Diamond Tower

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Diamond Tower 

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty CP Xuất Nhập Khẩu FOODINCO thuộc Tập đoàn ALPHANAM

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

4)      Khách sạn Northern

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khách sạn Northern  

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ

Le Meridian Resort
Nhà máy Hydra Việt Nam
Diamond Tower
Khách sạn Northern