Công ty Xây dựng Công trình Giao Thông I

1)      Cầu Nguyễn Văn Trỗi-Cầu Trần Thị Lý

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Nguyễn Văn Trỗi-cầu Trần Thị Lý

- Chủ đầu tư : Sở Giao Thông Vận Tải Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 50.000.000.000 VNĐ

2)      Cầu Rồng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Rồng

- Chủ đầu tư : Sở Giao Thông Vận Tải Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 45.000.000.000 VNĐ

Cầu Nguyễn Văn Trỗi-Cầu Trần Thị Lý
Cầu Rồng