Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân CC

1)      Nhà xưởng Morito I, II

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà xưởng Morito 

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng- Tập đoàn Morito

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân CC