Công ty TNHH Thanh Tùng

Cầu Kỳ Phú II

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Kỳ Phú II

- Chủ đầu tư : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

Công ty TNHH Thanh Tùng