Công ty TNHH MTV Xây lắp Dầu khí Miền Trung

1)      Trung tâm Tài chính Dầu khí miền Trung

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Trung tâm Tài chính Dầu khí miền Trung

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Xây lắp Dầu khí miền Trung

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

Trung tâm Tài chính Dầu khí miền Trung