Công ty TNHH MTV Xây dựng 75

1)      Cầu Bà Rén

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Bà Rén

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

Cầu Bà Rén