Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đồng Phong Việt Nam

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Blooming Tower

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đàu tư và Phát triển Hàn Quốc

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9.000.000.000 VNĐ

Blooming Tower