Công ty Posco E&C

1)      Khu đô thị quốc tế Đa Phước

 CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Khu đô thị quốc tế Đa Phước 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Daewon

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ

Công ty Posco E&C