Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta

1)      Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ

Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên