Công ty CP Sản xuất SODA Quảng Nam

1)      Nhà máy SODA

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Nhà máy SODA

- Chủ đầu tư : Công ty CP Sản xuất Soda Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ 

Nhà máy SODA