Công ty Cp Môi trường Việt Úc

1)      Dự án Xử lý môi trường ở Sân bay Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Xử lý môi trường ở Sân bay Đà Nẵng 

- Chủ đầu tư : Bộ Quốc Phòng-Quân chủng Phòng Không Không Quân

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.700.000.000 VNĐ

Công ty Cp Môi trường Việt Úc