Công ty 508

Cầu Hương An

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án : Cầu Hương An

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ

Cầu Hương An