Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm

BÊ TÔNG DINCO (PDB) – ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015: TRÊN 10 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ LÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA BÊ TÔNG DINCO 6 THÁNG ĐẦU NĂM - HOÀN THÀNH 60% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2015

6 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt trên 10 tỷ đồng tương ứng doanh thu hợp nhất 125 tỷ.

Mặc dù nền kinh tế chưa khởi sắc mạnh nhưng với sự nổ lực không ngừng của HĐQT và BGĐ công ty nên 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 60% kế hoạch về lợi nhuận so với chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 (16,8 tỷ đồng).

Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan, HĐQT và BGĐ công ty hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.