Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 31/5/2017 tại Khách sạn Brilliant - Số 162 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Công ty CP Pacific  DINCO (Mã chứng khoán: PDB) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đoàn chủ tọa Đại hội cổ đông 2017

Tham dự Đại hội có 32 người đại diện cho 5.525.993 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

 

Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017; Chuyển địa điểm trụ sở chính Công ty; Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.

 

 

Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tọa, Mr Kỹ-Chủ tịch HĐQT và Mr Đức-Tổng Giám đốc rất cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông cũng như trả lời chi tiết về kế hoạch kinh doanh trong những năm tới.

Ông Đặng Tiến Đức-Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT giải đáp thắc mắc của cổ đông

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng Cổ đông thường niên PDB 2017 đã thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.