Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 10/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Pacific DINCO đã được tổ chức lúc 8h30 tại Hội trường Tầng 2, số 76-78 đường bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng để thảo luận và quyết định một số công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 36 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 5.991.703 cổ phần, tương đương với 67,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

Ông Đặng Tiến Đức thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2018.

Ông Lê Trường Kỹ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Pacific DINCO đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2017, cổ đông đồng thời ghi nhận sự chắc chắn, uy tín trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của công ty. Bên cạnh đó, cổ đông cũng đưa ra một số ý kiến về việc đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức; tập trung tăng cường trong công tác thu hồi các khoản nợ phải thu, v.v…

Hình ảnh các cổ đông tham gia thảo luận tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pacific DINCO năm 2018 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

-         Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc

-         Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

-         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

-         Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

-         Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét

BCTC bán niên năm 2018.

-         Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

-         Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

-         Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị công ty.

-         Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung xin ý kiến Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pacific DINCO năm 2018  đã thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.