Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 24/4/2016 tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng, Công ty CP Pacific DINCO (PDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 là 25% và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với giá phát hành là 10.000 đ/CP.

Đại hội có sự tham gia của 45 cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho  77,99 % cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Lê Trường Kỹ - Chủ tịch HĐQT, bà Huỳnh Phước Huyền Vy - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Tiến Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, và các Thành viên HĐQT - ông Đinh Ngọc Đạm và bà Nguyễn Thị Kim Liên.

                                                             

Đoàn chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên 2016

           

Chủ tịch HĐQT phát biểu tại hội nghị

          

Ông Đặng Tiến Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2015

Bên cạnh sự khó khăn vì thiết bị cũ và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành, với sự quyết tâm đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên công ty cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu trong thị trường xây dựng, Pacific DINCO (PDB) đã đạt được nhiều thành công vang dội.  Năm 2015 Pacific DINCO (PDB) đạt doanh thu 343,6 tỷ đồng, vượt 24,58% kế hoạch và tăng 79,96% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 27,7 tỷ đồng, vượt 65.43% kế hoạch năm và tăng 242.87% so với năm 2014.

Đối với kế hoạch năm 2016, Ban Lãnh đạo PDB nhận định, công ty vẫn tập trung phục vụ bán hàng cho các công trình trọng điểm như đường cao tốc Bắc Nam, cao tốc La Sơn Túy Loan, khách sạn Silver Shores, tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Ánh Dương, các khách sạn ven biển phục vụ hội nghị APEC… cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng địa bàn tìm kiếm khách hàng mới và lựa chọn khách hàng có khả năng thanh toán tốt, chú trọng công tác phát triển đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kiểm soát giá thành đầu vào và tăng cường quản lý rủi ro…

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pacific DINCO năm 2016 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

  •    Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát.
  •    Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.
  •    Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.
  •    Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  •    Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
  •    Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.
  •    Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
  •    Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.

                                                           

                                                           Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông PDB đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.