Công văn xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020