Công văn v/v thay đổi số cổ phiếu lưu hành

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v thay đổi số cổ phần lưu hành". Vui lòng xem file tại đây.